produkt
Varenr.Dim.b1-Dim.d4-Dim.h1-Dim.Kg./Stk./Pc.WLL

RDK5

5mm

10mm

5mm

19mm

0.0180

120kg.

RDK6

6mm

12mm

6mm

24mm

0.0290

150kg.

RD6/6-KANT

6mm

12mm

6mm

24mm

0.0290

150kg.

RD6/6-KANT/22

6mm

12mm

6mm

22mm

0.0275

150kg.