produkt
Varenr.Dim.B-Dim.D-Dim.H-Dim.Kg./Stk./Pc.

GKOV3

3mm

3mm

12mm

19mm

0.0060

GKOV4

4mm

4mm

13mm

21mm

0.0090

GKOV5

5mm

5mm

14mm

23mm

0.0140

GKOV6

6mm

6mm

16mm

25mm

0.0205

GKOV8

8mm

8mm

20mm

32mm

0.0420

GKOV10

10mm

10mm

24mm

38mm

0.0600

GKOV12

12mm

12mm

28mm

45mm

0.0880

GKOV14

14mm

14mm

32mm

51mm

0.1233

GKOV16

16mm

16mm

36mm

58mm

0.1800

GKOV18

18mm

18mm

40mm

64mm

0.2285

GKOV20

20mm

20mm

45mm

72mm

0.3500

GKOV22

22mm

22mm

50mm

80mm

0.4200

GKOV24

24mm

24mm

56mm

90mm

0.6835

GKOV26

26mm

26mm

62mm

99mm

0.7400

GKOV28

28mm

28mm

70mm

112mm

1.0000

GKOV30

30mm

30mm

75mm

120mm

1.2510

GKOV32

32mm

32mm

80mm

128mm

1.5600