produkt
Varenr.Dim.b-Dim.d-Dim.h-Dim.Kg./Stk./Pc.

GNØD3

3mm

6.5mm

3mm

16.5mm

0.0040

GNØD4

4mm

8.0mm

4mm

20.0mm

0.0080

GNØD5

5mm

9.5mm

5mm

23.0mm

0.0120

GNØD6

6mm

10.5mm

6mm

29.0mm

0.0210

GNØD8

8mm

15.0mm

8mm

37.0mm

0.0560

GNØD10

10mm

17.0mm

10mm

37.5mm

0.0950

GNØD12

12mm

19.0mm

12mm

39.0mm

0.1100