SalgsbetingelserSalgs- og leveringsbetingelser
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.

Katalog- og brochuremateriale
De i vore katalog- og brochurematerialer samt på vor hjemmeside angivne data skal forstås som vejledende og uden forbindende. Mangfoldiggørelse af vore katalog- og brochurematerialer samt de på vor hjemmeside angivne data må ikke finde sted uden vor skriftlig samtykke.

Priser og kvantiteter
Afgivne tilbud skal forstås fritblivende og er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre anden frist er anført.

Alle tilbud er forbeholdt mellemsalg. Såfremt intet andet er udtrykkeligt anført, forbeholder vi og retten til at foretage afregning med de på leveringstidspunktet gældende priser, afgifter, skatter o.lign., som med hjelm til dansk lovgivning måttet være blevet iværksat i perioden mellem tilbudsafgivelsen og faktisk levering samt fakturering. Såfremt valutakurs- og råvareprisændringer på leveringstidspunktet udgør mere end 5% i forhold til tilbudte og bekræftede priser, forbeholder vi os retten til at foretage en tilsvarende og prismæssig justering svarende til den valutakurs- og/eller råvareprisændring, som overstiger anførte 5%.

Over- eller underlevering med indtil 10% af bestilte og bekræftede kvanta er kutyme inden for vor branche og kan ikke gøres til genstand for retsligt efterspil; medmindre anden gensidig og underskrevet aftale foreligger.

Levering
Forhold, som ikke er at henføre til vore kontrol; så som krig, blokade, strejke, lockout, uheld, oversvømmelse, vejrlig, import- eller eksportrestriktioner eller øvrige forhold, som vanskeliggør eller udsætter leverancer, kan ikke gøres til genstand for retsligt efterspil; medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.

Leveringsbetingelser
Levering finder sted ab lager og for købers regning og risiko med mindre anden aftale foreligger.

Returnering
Varer hjemtaget på kundens foranledning og dermed varer, som ikke udgør en standard lagervare tages ikke retur; med mindre anden og gensidigt underskreven aftale herom foreligger. Dette gælder ligeledes varer, som på kundens foranledning, har undergået en ændring forskellig fra standard. Returnering af standard lagervarer kan kun finde sted i.h.t. aftale og forudsætter franko returnering i ubrudt og ukeskadiget stand. Returnering af varer i.h.t. aftale pålignes et returneringsgebyr på 10% af fakturapålydende.

Betaling
Med mindre anden aftale foreligger, udgør vore betalingsbetingelser 20 dage netto. I.h.t. en på køber indhentet kreditoplysning forbeholder vi os ret til at fremsende bestilte varer pr. efterkrav. Overskridelse af den på vor faktura anførte betalingsdato debiteres 2,0% rente pr. påbegyndt måned. Vi er berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer, såfremt køber ikke overholder sine forpligtelser. Såfremt varer, der i.h.t. skriftlig aftale, ikke rettidigt afkaldes eller aftages, forbeholder vi og ret til efter vort valg af lade varer(ne) sælge for købers regning forud for en 8 dages advis til køber. De dermed for sælger forbundne omkostninger og risici pålignes køber.

Ansvar og mangler
Enhver form for reklamation med angivelse af mangel skal meddeles sælger senest 8 dage efter modtagelse af varen. Uden forudgående og gensidig skriftlig aftale, ydes der ingen erstatning. Der ydes ingen erstatning for udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af mangelfuld leverance. Fejlleverancer bedes returneret sælger. Vi på tager os intet ansvar for tab forårsaget af manglen/manglerne; herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet direkte eller indirekte tab.

Produktansvar
I.h.t. Dansk lovgivning.

Værneting
Enhver uløselig tvist, som ikke kan løses i mindelighed skal prøves ved byretten i Roskilde.